Douglas Ferguson with his Mountain Heritage Award

Douglas Ferguson with his Mountain Heritage Award