Douglas Ferguson 1982 [Douglas James Ferguson, 1982]

Douglas Ferguson with his Mountain Heritage Award

Douglas Ferguson with his Mountain Heritage Award